Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè 1000 îáðàçöîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ


 • 1000 îáðàçöîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ

  1000 îáðàçöîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ

  Íà ñòðàíèöàõ êíèãè "1000 îáðàçöîâ ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ" ïðåäñòàâëåíî 1000 ëó÷øèõ ìîäåëåé îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ: ðó÷íâå è ñòàíêîâûå ïóëåìåòû, ïèñòîëåòû è ïèñòîëåòû -ïóëåìåòû, àâòîìàòû, âèíòîâêè è äðîáîâèêè. Ïî âñåì îáðàçöàì íàëè÷åñòâóþ ïîäðîáíûå òåõíè÷åñêèå ñâåäåíèÿ: äëèííà ñòâîëà, ìàññà ñ áîåçàïàñîì è áåç, êàëèá è ìíîãîå äðóãîå, à òàêæå èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ. Îïèñàíû ñóùåñòâåííûå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè âñåõ ïðèâåäåííûõ îáðàçöîâ.


  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5