Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Ìåòêèå ñòðåëêå


 • Ìåòêèå ñòðåëêå

  Ìåòêèå ñòðåëêå

  Êíèãà ïî èñòîðèè ñíàéïåðñêîé ïðîôåññèè. Èíôîðìàöèÿ ïî òåîðåòè÷åñêèì îñíîâàì ïðîöåññà âûñòðåëà èçëîæåíà â ôîðìå, äîñòóïíîé äëÿ ïîíèìàíèÿ äàæå äåòüìè. Îïèñàíî óñòðîéñòâî ñíàéïåðñêèõ âèíòîâîê è îïòè÷åñêèõ ïðèöåëîâ, îïðåäåëåíèå ðàññòîÿíèÿ äî öåëè ñ ïîìîùüþ áèíîêëÿ è ïîäðó÷íûõ ñðåäñòâ, ìåòîäû âû÷èñëåíèÿ ïîïðàâîê íà âåòåð, òåìïåðàòóðó, âëàæíîñòü è äðóãèå ïàðàìåòðû, ïðèâåäåíà òàáëèöà âèäèìîñòè, à òàêæå ñïîñîáû òðåíèðîâêè â ñàìîé ðàçíîé ìåñòíîñòè.  êíèãå íàëè÷åñòâóþò ðàññêàçû ñíàéïåðîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5