Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Îðóæèå ñîâðåìåííîé ïåõîòû


 • Îðóæèå ñîâðåìåííîé ïåõîòû

  Îðóæèå ñîâðåìåííîé ïåõîòû

  Âòîðàÿ ÷àñòü èëëþñòðèðîâàííîãî ñïðàâî÷íèêà “Îðóæèå ñîâðåìåííîé ïåõîòû”, â êîòîðîì â äîñòóïíîé äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé ðàññêàçàíî î âîîðóæåíèè ñîâðåìåííîé, èñòîðèè åãî âîçíèêíîâåíèÿ è ïóòÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ, à òàêæå îá óñòðîéñòâå îòäåëüíûõ îáðàçöîâ âîîðóæåíèÿ. ×òîáû çàèíòåðåñîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ÷èòàòåëåé, àâòîð ïîäîáðàë ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå è èíòåðåñíûå â êîíñòðóêòèâíîì ïëàíå îáðàçöû. Êíèãà ïîíðàâèòñÿ âñåì ëþáèòåëÿì îðóæèÿ è èñòîðèè åãî ñîçäàíèÿ.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5