Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Ñîâåòñêîå ñòðåëêîâîå îðóæèå


 • Ñîâåòñêîå ñòðåëêîâîå îðóæèå

  Ñîâåòñêîå ñòðåëêîâîå îðóæèå

   ýòîé êíèãå âû ñìîæåòå ïðî÷åñòü èñòîðèþ ñîâåòñêîãî ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ. Êðîìå òîãî, â íåé îòâåäåíî ìåñòî ðàññêàçó î ðîëè Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â ñîçäàíèè ëó÷øèõ îáðàçöîâ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Ïåðåä âàìè âòîðîå èçäàíèå êíèãè, â êîòîðîì èçëîæåíà ïîäðîáíàÿ áèîãðàôèÿ ñîâåòñêèõ îðóæåéíûõ êîíñòðóêòîðîâ è ó÷åíûõ, î êîòîðûõ â ïåðâîì èçäàíèè åñòü ëèøü êîðîòêèå óïîìèíàíèÿ. Âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû â òî÷íîñòè ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, òàê êàê êíèãà èçäàíà â Âîåíèçäàòå.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5