Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Ñòðåëêîâîå îðóæèå - Aerospace


 • Ñòðåëêîâîå îðóæèå - Aerospace

  Ñòðåëêîâîå îðóæèå - Aerospace

  Â êíèãå “Ñòðåëêîâîå îðóæèå” îò èçäàòåëüñòâà Aerospace è àâòîðà Êðèñà Áèøîïà îïèñàíî 40 ñàìûõ èçâåñòíûõ è ïîïóëÿðíûõ â ìèðå îáðàçöîâ îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ – ïèñòîëåòû, âèíòîâêè, ïóëåìåòû è ïèñòîëåòû-ïóëåìåòû. Âû ñìîæåòå áîëüøå óçíàòü î òàêèõ ëåãåíäàðíûõ ìîäåëÿõ 20 âåêà îò èìåíèòûõ ïðîèçâîäèòåëåé, êàê èçðàèëüñêèé ÓÇÈ, àìåðèêàíñêèé M-16, ðîññèéñêèé ÏÏØ, íåìåöêèé Øìàéñåð, èòàëüÿíñêàÿ Áåðåòòà è íåêîòîðûõ äðóãèõ. Êíèãà ñîäåðæèò ïîäðîáíåéøèå îïèñàíèÿ è èëëþñòðàöèè ê íèì.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5