Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Â ïîèñêàõ äóõà âîèíà


 • Â ïîèñêàõ äóõà âîèíà

  Â ïîèñêàõ äóõà âîèíà

  Êíèãà “Â ïîèñêàõ äóõà âîèíà” íàïèñàíà àìåðèêàíñêèì òðåíåðîì ïî àéêèäî Ðè÷àðäîì Ñòðîööè-Õåêëåðîì. Ýòî óâëåêàòåëüíàÿ èñòîðèÿ î æèçíè áîéöîâ îäíîé èç ÷àñòåé ìîðñêîé ïåõîòû, â êîòîðîé ñîëäàòû ïðîõîäÿò íåîáû÷íûé êóðñ áîåâîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.  ýòîì èçäàíèå âû íàéäåòå îòëè÷íî íàïèñàííûé ðàññêàç î ñèëå è ìóæåñòâå, ðàçìûøëåíèÿ àâòîðà î òîì, ÷òî çíà÷àò ñëîâà “íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà”. Âû îñîçíàåòå, ÷òî äëÿ íàñòîÿùåãî âîèíà íå õâàòèò òîëüêî ôèçè÷åñêîé ñèëû è óìåíèÿ îáðàùàòüñÿ ñ îðóæèåì.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5