Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Íàñòîëüíàÿ êíèãà ÷àñòíîãî îõðàííèêà


 • Íàñòîëüíàÿ êíèãà ÷àñòíîãî îõðàííèêà

  Íàñòîëüíàÿ êíèãà ÷àñòíîãî îõðàííèêà

  "Íàñòîëüíàÿ êíèãà ÷àñòíîãî îõðàííèêà"  - ðåçóëüòàò íàêîïëåííîãî îïûòà ïîñëå ìíîãîëåòíåé ðàáîòû ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ àññîöèèàöèè  "Ãàðàíò Áåçîïàñíîñòè".  êíèãå ïðèâåäåíû ïðèìåðû ïîâåäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ, ïðèìåðû ñèòóàöèé, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî ïðèìåíåíèå ôèçè÷åñêîé ñèëû, êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ðàçëè÷íîãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî åãî ïðèìåíåíèþ,  ìåòîäû îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì, à òàêæå íåîáõîäèìîå ïðàâîâîå îáîñíîâàíèå äåéñòâèÿì ÷àñòíîãî îõðàííèêà.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5