Militaryexp.com
   
 
 
2015 .
2014 .
2013 .
 
Osprey Publishing
-
 
 
 
 
  .
" "
 
  .
 
 

  !
! • Ãëàâíàÿ
 • Êíèãè î îãíåñòðåëüíîì îðóæèè Ñòðåëêîâîå îðóæèå


 • Ñòðåëêîâîå îðóæèå

  Ñòðåëêîâîå îðóæèå

  Êëàññè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî ñòðåëêîâîìó îðóæèþ àâòîðñòâà À.Á. Æóêà ïî ïèñòîëåòàì, âèíòîâêàì, àâòîìàòàì, ðåâîëüâåðàì è ïèñòîëåòàì-ïóëåìåòàì. Ýòî ãëàâíàÿ ðàáîòà â æèçíè àâòîðà, ñòàâøàÿ áåñòñåëëåðîì â 27 ñòðàíàõ è ïðîäàííàÿ îáùèì òèðàæîì â 2 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ. Ïåðâîíà÷àëüíî êíèãà èçäàâàëàñü â äâóõ òîìàõ, íî â 1992 ãîäà èõ îáúåäåíèëè â îäèí äëÿ óäîáñòâà ÷èòàòåëåé. Ïî êàæäîìó âèäó îðóæèÿ ïðèâåäåíà èñòîðèÿ åãî ïîÿâëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíî ïî íåñêîëüêî îáðàçöîâ ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ è îñíîâíûìè òåõíè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè.  Ñêà÷àòü êíèãó áåñïëàòíî ÷åðåç

  òîððåíò

   

  Ðåêëàìíûé áëîê
   

  Warning: include_once(/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/putslinkshere/mainlink.php' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 2

  Fatal error: Uncaught Error: Class 'MLClient' not found in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php:5 Stack trace: #0 {main} thrown in /var/www/u0765391/data/www/militaryexp.com/include/MainLinkO.php on line 5